Privacyverklaring Dietistenpraktijk Food4life
Dietistenpraktijk Food4life gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens.
Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van
25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als je gebruik maakt van diensten van Dietistenpraktijk Food4life dan hebben wij gegevens
van jou nodig. Die verstrek je via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak),
via het contact met de diëtist, afsprakenbureau of via de mail. Denk hierbij aan:

  • Naam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • BSN
  • Telefoonnummer / mobiel nummer
  • Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
  • E-mailadres
  • Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

Waarom is dat nodig?
Dietistenpraktijk Food4life heeft jouw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar
werkzaamheden om je een persoonlijk dieetadvies te kunnen geven en om deze vervolgens
aan jou te verstrekken.

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige
persoonsgegevens’ van jou. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met
betrekking tot jouw behandeling. Je persoonsgegevens worden niet gebruikt voor
commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaren we u gegevens?
Dietistenpraktijk Food4life bewaart jouw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de
dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige
Behandelovereenkomst).

Delen met anderen
Dietistenpraktijk Food4life zal jouw gegevens indien noodzakelijk en met jouw instemming
verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan
verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname). Dietistenpraktijk Food4life heeft
met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.

Dietistenpraktijk Food4life zal jouw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting
organisatie om jouw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft
Dietistenpraktijk Food4life een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van
beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. Dietistenpraktijk Food4life blijft
verantwoordelijk voor deze verwerking van jouw persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten)
verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar
administratie@www.dietistenpraktijkfood4life.nl. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat
hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om jouw
persoonsgegevens gaat.

Beveiliging
Dietistenpraktijk Food4life neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt
hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je desondanks de indruk dat
jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, jouw gegevens onjuist bewaard worden of zonder
jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via het
telefoonnummer 0181-644302 of via administratie@www.dietistenpraktijkfood4life.nl

Meer informatie
Als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door Dietistenpraktijk
Food4life kun je contact opnemen met onze privacy medewerker via het algemene
telefoonnummer of via administratie@www.dietistenpraktijkfood4life.nl
Voor meer informatie over privacy kunt je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens
raadplegen.